tel.: 668 401 452

e-mail: mzp.wegliniec@interia.pl

adres: ul. Kochanowskiego 9, 59-940 Węgliniec

NIP: 615-206-50-89, Regon: 389876601

kontakt / КОНТАКТDokumenty do pobrania

 

REKRUTACJA 2022 

1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc. 

2. Limit wolnych miejsc w żłobku ustala się co roku do końca kwietnia. Informacja o limicie wolnych miejsc publikowana jest na naszej stronie oraz www.wegliniec.pl w terminie do 15 maja danego roku.

3. Listę dzieci nowoprzyjętych do Żłobka ustala się co roku do końca lipca.

 

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO ŻŁOBKA, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY LAT 3, NIE PODLEGAJĄ PONOWNEJ REKRUTACJI. UMOWA ULEGA PRZEDŁUŻENIU NA PODSTAWIE DEKLARACJI RODZICÓW O KONTYNUOWANIU KORZYSTANIA Z USŁUG ŻŁOBKA, ZŁOŻONEJ W TERMINIE DO 31 MARCA DANEGO ROKU

 

 

 

 

Żłobek im. "Kubusia Puchatka"

tel.: 

e-mail: mzp.wegliniec@interia.pl

adres: ul. Kochanowskiego 9, 59-940 Węgliniec

POBIERZ DOKUMENTY

zasady rekrutacji

REKRUTACJA opracowana na podstawie:

Rozdziału 4. § 9. Statutu Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia w Węglińcu.

 

Żłobek prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do

Żłobka określa niniejsza procedura.

 

Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do lat trzech. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do Żłobka dziecko, które ukończyło trzeci rok życia. Rodzice tego dziecka są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

 

Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których Rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Węgliniec.

Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Węgliniec rodzice składają jako załącznik.

 

Dzieci spoza Gminy Węgliniec będą mogły być przyjmowane do Żłobka tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy i posiadania wolnych miejsc w placówce.

 

Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc.

 

Decyzję o przyjęciu dziecka do Żłobka podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora Żłobka  odrębnym zarządzeniem.

 

Wnioski o przyjęcie do Żłobka wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty, oświadczeń itp.)

z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

 

pomocne wzory oświadczeń